swinging sieve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swinging sieve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swinging sieve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swinging sieve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swinging sieve

    * kỹ thuật

    sàng rung

    xây dựng:

    sàng chắc