swinging of the pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swinging of the pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swinging of the pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swinging of the pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swinging of the pipe

    * kỹ thuật

    sự xoay ống