swinging conveyor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swinging conveyor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swinging conveyor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swinging conveyor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swinging conveyor

    * kỹ thuật

    băng tải lắc