swinging in mesh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swinging in mesh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swinging in mesh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swinging in mesh.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swinging in mesh

    * kỹ thuật

    ngoặt vào khớp (đầu ngựa máy tiện)