swinging post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swinging post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swinging post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swinging post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swinging post

    * kỹ thuật

    trụ treo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swinging post

    Similar:

    hinging post: the gatepost on which the gate is hung