swinging chute nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swinging chute nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swinging chute giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swinging chute.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swinging chute

    * kỹ thuật

    máng lắc