swinging window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swinging window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swinging window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swinging window.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swinging window

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    của sổ có lò xo