swinging reactor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swinging reactor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swinging reactor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swinging reactor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swinging reactor

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bộ điện kháng dao động

    cuộn cản dao động