swinging pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swinging pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swinging pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swinging pit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swinging pit

    * kỹ thuật

    hố lắc

    hốc lắc