swinging motion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swinging motion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swinging motion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swinging motion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swinging motion

    * kỹ thuật

    chuyển động dao động