swinging valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swinging valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swinging valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swinging valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swinging valve

    * kỹ thuật

    van dao động