swinging link nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swinging link nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swinging link giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swinging link.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swinging link

    * kỹ thuật

    đòn lắc

    cơ khí & công trình:

    thanh lắc