swinging brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swinging brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swinging brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swinging brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swinging brick

    * kỹ thuật

    gạch lắc

    gạch quay