swinging movement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swinging movement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swinging movement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swinging movement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swinging movement

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    chuyển động lúc lắc