swinging scaffold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swinging scaffold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swinging scaffold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swinging scaffold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • swinging scaffold

    * kỹ thuật

    giàn giáo treo