swingle-tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swingle-tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swingle-tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swingle-tree.

Từ điển Anh Việt

  • swingle-tree

    Cách viết khác : swinglebar