swingle-bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swingle-bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swingle-bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swingle-bar.

Từ điển Anh Việt

  • swingle-bar

    Cách viết khác : swingletree