swingeing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swingeing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swingeing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swingeing.

Từ điển Anh Việt

 • swingeing

  /'swindʤiɳ/

  * tính từ

  to, lớn

  swingeing majority: số đông, đại đa số

  mạnh, búa bổ

  a swingeing blow: đòn búa bổ

  cừ, đặc sắc, hảo hạng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swingeing

  severe; punishingly bad

  swingeing taxation

  swingeing damages awarded by the judge

  Similar:

  singe: burn superficially or lightly

  I singed my eyebrows

  Synonyms: swinge