stone veneer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone veneer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone veneer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone veneer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stone veneer

    * kỹ thuật

    lớp đá bọc

    lớp đá vỉa