stone stucco nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone stucco nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone stucco giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone stucco.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stone stucco

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lớp trát đá