stone lintel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone lintel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone lintel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone lintel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stone lintel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lanhtô đá