stone hammer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone hammer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone hammer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone hammer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stone hammer

    * kỹ thuật

    búa đập đá