static nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

static nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm static giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của static.

Từ điển Anh Việt

 • static

  /'stætiks/ (statical) /'stætiksəl/

  * tính từ

  tĩnh, (thuộc) tĩnh học

  static pressure: áp lực tĩnh

  static electricity: tĩnh điện

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • static

  * kỹ thuật

  dừng

  không di động

  ổn định

  tạp âm

  tiếng ồn

  cơ khí & công trình:

  không động

  tĩnh học

  toán & tin:

  liên kết tĩnh

  tạp nhiễu

  môi trường:

  nhiễu khí quyển

  hóa học & vật liệu:

  nhiễu nổ

  xây dựng:

  tĩnh lực học

  y học:

  tĩnh, cân bằng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • static

  a crackling or hissing noise caused by electrical interference

  Synonyms: atmospherics, atmospheric static

  angry criticism

  they will probably give you a lot of static about your editorial

  showing little if any change

  a static population

  Synonyms: stable, unchanging

  Similar:

  inactive: not in physical motion

  the inertia of an object at rest

  Synonyms: motionless, still

  electrostatic: concerned with or producing or caused by static electricity

  an electrostatic generator produces high-voltage static electricity