static binding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

static binding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm static binding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của static binding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • static binding

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự liên kết tĩnh