static loading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

static loading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm static loading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của static loading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • static loading

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự đặt tải trọng tĩnh