static model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

static model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm static model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của static model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • static model

    * kinh tế

    mô thức tĩnh