static tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

static tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm static tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của static tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • static tube

    * kỹ thuật

    ống tĩnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • static tube

    a measuring instrument used to measure static pressure in a stream of fluid