static moment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

static moment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm static moment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của static moment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • static moment

    * kỹ thuật

    mômen tĩnh