static bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

static bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm static bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của static bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • static bed

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    nền tĩnh