static strain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

static strain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm static strain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của static strain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • static strain

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    biến dạng tĩnh