statical test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statical test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statical test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statical test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statical test

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thí nghiệm tĩnh học