statically indeterminate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statically indeterminate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statically indeterminate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statically indeterminate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statically indeterminate

    * kỹ thuật

    siêu tĩnh