statically determinable frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statically determinable frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statically determinable frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statically determinable frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statically determinable frame

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khung tĩnh định