statically indeterminate framed system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statically indeterminate framed system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statically indeterminate framed system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statically indeterminate framed system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statically indeterminate framed system

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hệ khung siêu tĩnh