statically overdetermined system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statically overdetermined system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statically overdetermined system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statically overdetermined system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statically overdetermined system

    * kỹ thuật

    hệ siêu tĩnh