statically indeterminate beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statically indeterminate beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statically indeterminate beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statically indeterminate beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statically indeterminate beam

    * kỹ thuật

    dầm siêu tĩnh