statically indeterminate system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statically indeterminate system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statically indeterminate system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statically indeterminate system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statically indeterminate system

    * kỹ thuật

    hệ siêu tĩnh