statically overdeterminated system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statically overdeterminated system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statically overdeterminated system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statically overdeterminated system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statically overdeterminated system

    * kỹ thuật

    hệ siêu tĩnh