statically determinate problem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statically determinate problem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statically determinate problem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statically determinate problem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statically determinate problem

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bài toán tĩnh định