statically indeterminable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statically indeterminable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statically indeterminable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statically indeterminable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statically indeterminable

    * kỹ thuật

    siêu tĩnh