statically indeterminate frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statically indeterminate frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statically indeterminate frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statically indeterminate frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statically indeterminate frame

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hệ khung siêu tĩnh