statically indeterminate truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statically indeterminate truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statically indeterminate truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statically indeterminate truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statically indeterminate truss

    * kỹ thuật

    giàn siêu tĩnh