statically indeterminate structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statically indeterminate structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statically indeterminate structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statically indeterminate structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statically indeterminate structure

    * kỹ thuật

    kết cấu siêu tĩnh