statically determinate beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statically determinate beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statically determinate beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statically determinate beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statically determinate beam

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dầm tĩnh định