statically balanced nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statically balanced nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statically balanced giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statically balanced.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statically balanced

    * kỹ thuật

    cân bằng tĩnh