statically indeterminate force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statically indeterminate force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statically indeterminate force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statically indeterminate force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statically indeterminate force

    * kỹ thuật

    vật lý:

    lực siêu tĩnh