statically determinate structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statically determinate structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statically determinate structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statically determinate structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statically determinate structure

    * kỹ thuật

    kết cấu tĩnh định