statically determinate system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statically determinate system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statically determinate system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statically determinate system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statically determinate system

    * kỹ thuật

    hệ tĩnh điện

    xây dựng:

    hệ tĩnh định