statical load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statical load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statical load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statical load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statical load

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tải trọng tĩnh