static(al) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

static(al) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm static(al) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của static(al).

Từ điển Anh Việt

  • static(al)

    tĩnh, bất động; dừng; ổn định